Allmänna villkor

GoNatureMarket – Allmänna villkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (“Användaravtalet”) mellan GoNatureMarket (“GNM”) å ena sidan, och användare och/eller köpare av GNMs tjänster (“Kunden”), å andra sidan.

GNM tillhandahåller Kunden GoNatureMarket, som är en plattform som ansluter kunder med leverantörer via Internet i form av att skicka kundens order vidare till leverantörerna (“Tjänsterna”).

2. Tjänstens omfattning

GNM förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga GNMs Tjänster sker löpande.

GNM förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Kunden bör kontrollera detta Användaravtalet då och då för eventuella uppdateringar.GNM ska informera Kunden, via Tjänsten, på GNMs hemsida eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som GNM genomför.

För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom fjorton (14) dagar från det att GNM informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast fjorton (14) dagar efter det att GNM informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.  

Genom att registrera dig som en butik på GNM ger du härmed samtycke till att GNM kan använda materialet, inklusive men inte begränsat till bilder och texter, som du laddade upp till GNM för GNM-marknadsföringsändamål.

GNM lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

3. Ingående av detta Användaravtal

Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden skapar ett konto på GNMs hemsida.

4. Behandling av personuppgifter

Att skydda all information Kunden tillhandahåller via GNMs hemsida är av högsta prioritet. Information om behandling av Kundens personuppgifter finns i vår Sekretesspolicy på https://gonaturemarket.com/sekretesspolicy/ (“Sekretesspolicy”).

Genom att godkänna denna Användaravtal och / eller genom att använda Tjänsterna godkänner Kunden också villkoren i sekretesspolicy. Samma regler som gäller för ändringar av denna Användaravtal gäller även för ändringar av sekretesspolicyen.

5. Betalningsvillkor, dröjsmålsränta, betalningsmetoden och ångerrätt

Betalningsvillkor, dröjsmålsränta, betalningsmetoden och ångerrätt anges av leverantören. GoNatureMarket deltar inte i att bestämma betalningsvillkor, dröjsmålsränta, betalningsmetoden och ångerrätt.

6. Kundens ansvar

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och GNM har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. GNM äger rätt att avsluta Kundens konto i enlighet med detta Användaravtal.

GNM ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Kundens operativsystem och datormiljö. Det åligger Kunden att förvissa sig om att Kunden har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Användaravtalet ingås. GNMs Tjänster förutsätter att Kunden har erforderlig teknisk standard.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och GNMs hemsida. Kunden är skyldig att se till att kontaktuppgifter och övriga uppgifter alltid är korrekta och uppdaterade.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och GNMs vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan orsaka, eller leverera något av följande: a) oönskad e-post och / eller annonsering eller marknadsföring av varor och tjänster, b) skadlig programvara eller kod. c) olaglig, trakasserande, integritet invaderande, missbrukande, hotande, vulgärt, obscent, rasistiskt eller potentiellt skadligt innehåll, d) Allt innehåll som bryter mot en tredje parti rätt inklusive immateriella rättigheter, e) innehåll som kan skada tredje parti, inklusive vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv, f) Allt innehåll som kan utgöra, orsaka eller uppmuntra en brottslig handling eller bryta mot tillämplig lag.

Om Kunden får någon fil via GNMs hemsida accepterar Kunden att kontrollera och skanna den här filen för virus eller skadlig programvara innan Kunden öppnar eller använder den här filen.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på GNMs hemsida för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med GNM härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Kunden åtar sig att inte använda GNMs varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av GNM.

Vid skälig misstanke hos GNM om att Kunden brutit mot denna punkt 6, äger GNM rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av Kundens konto.

7. Ansvarsbegränsning

Kunden godkänner härmed att inte hålla GNM ansvariga för alla orsaker till handlingar och påståenden av någon art som kommer ifrån tredje parti eller GNMs hemsida, inklusive (utan begränsning) handling, yttrande, svar, råd, förslag, information och service av någon tredje parti och annat innehåll eller information som är tillgänglig via GNMs hemsida.

Kunden förstår, godkänner och erkänner att GNM inte är ansvarigt för Kunden eller tredje parti för indirekta, tillfälliga, följdskador, speciella eller exemplifierande skador. Allt ansvar begränsas till de tjänster som tillhandahålls av tredje parti.

Användningen av GNMs hemsida är på Kundens egna risk. GNMs ansvarsbegränsning kommer fortfarande att vara giltig efter uppsägningen eller utgången av detta Användaravtal.

8. Minderåriga

Användaravtalet är endast giltigt om Kunden har vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt Kunden är en juridisk person.

9. Driftstörning/Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Användaravtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Användaravtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

10. Tillämplig lag och tvister

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Jönköpings tingsrätt som förstainstans.